nabruslich.cz

nabruslich.cz

Inline trasy a akce na bruslĂ­ch

facebook youtube

Inline trasy

Mapa inline tras

Spolupracujeme


Kole?kovĂŠ brusle a komplet p?Ă­sluĹĄenstvĂ­ na kamennĂŠ prodejn? a e-shopu.E-Shop

KoĹĄĂ­kKoĹĄĂ­k je prĂĄzdnĂ˝

24 hodin v Calafatu

12.04.2020 23:00 I B Radush

V roce 2019 nevyšla 24hodinovka v Le Mans, protože bylo moc horko, zm?kl asfalt a nemohlo se vstupovat na dráhu. Událost m? zasáhla a naštvala, tak jsem zkusila najít n?jaký jiný podobný závod pro jedince se sebedestruktivním chováním. Našla, jede se každoro?n? v Calafatu na p?elomu ?ervence a srpna. Calafat leží asi 100 km jižn? od Barcelony a na webu závodu bezostyšn? publikují fotky s vlnícím se vzduchem. Nic z toho m? neodradilo a p?ihlásila jsem se.

3_259_1586530963_img_5926.jpeg

Závodu p?edcházela asi 2500 km dlouhá cesta autem, krom? dvou pár? bruslí jsem vzala psa, paddleboard a svého p?ítele. Cesta byla náro?ná, proto jsme vyjeli s p?edstihem, abychom si mohli ud?lat n?kolik poznávacích zastávek. Ve?er p?ed závodem jsme p?ijeli do Calafatu, ubytovali se za pomocí AirBnB a vyrazili do m?sta na ve?e?i a k mo?i. Klima bylo teplejší a vlh?í než na naší p?edchozí zastávce ve Francii. Horko sálá ze všeho a mo?e bylo úžasn? teplé. Pes se poprvé ve svém život? koupal v mo?í a myslím, že se mu to líbilo. Mi to ale napovídalo, že závod nebude snadný.

3_259_1586530562_img_5188.jpeg
Nekone?n? dlouhá drkotavá dráha

Závod startoval v sobotu v 16:00. Kolem poledne jedeme p?ímo na okruh na registraci a zabrat si svoje místo pro odpo?inek (odpo?inek?). Dostala jsem chladné místo v depu p?ímo u trati, kde budeme s n?kolika dalšími sólo závodníky z Francie. Seznámila jsem se s nimi, rozložila si svoji karimatiku a zatímto já si donesla p?epravku s minerálkami a s n?jakým drobným ob?erstvením, oni sem nast?hovali židli?ky, seda?ky, stolky, ledni?ky, va?i?e, sušáky, mixéry a další nezbytné kuchy?ské ná?iní. Servisní tým skládající se z rodinných p?íslušník? rozkládal v?ci v depu tak, že mi zbylo jen malé místo úpln? v rohu místnosti hned vedle jedné z ledni?ek. V tuto chvíli ješt? nebylo jisté, kdo a co ke komu pat?í, ale bylo už celkem jasné, že tady si neodpo?inu. 
Nastal ?as na p?ípravu na start. Já jsem si šla lehnout do auta, zaparkovaného ve stínu a s nohama na palubovce zkoušela usnout. V 15:30 jsem pokus o spánek vzdala a šla si projet trasu. Po vstupu na dráhu m? nemile p?ekvapila zrnitost povrchu a sálavé horko p?icházející z hora i zdola. Okruh m??í asi 3,5 km, klikatí se, je tam i sjezd a stoupání. Zrnitost je hrozná po celou dobu. Napadlo m?, že je to kv?li horku, hladký asfalt by se rychle roztekl (?) A taky je to okruh pro motorky, má to s tím souvislost? Je to jedno, já tady budu drncat dalších 24 hodin až do ned?lního odpoledne. Nejsem v klidu, situace m? roz?arovala, ale vizualizuji si koupání v mo?i v ned?li odpoledne a je mi fajn. 

P?ed startem jsem p?eslechla hlášení, že si má každý závodník p?ijít otestovat ?ip, ale v 15:56 jsme problém do?ešili a závod mohl být odstartován p?esn? v 16:00. 
Nikde nebyla k dispozici žádná startovní listina, tak až na trati za?ínám monitorovat, kdo by mohly být soupe?ky. Hodn? závodník? je ve více?lenných týmech a kolem vždy jen prosviští. Sólo závodníci jezdí pomalu a jist?, tém?? nonstop. Je tady i hodn? skupinek v tématickém p?estrojení nap?íklad za baletky na dvoustopých krasobruslích s mr?avými kole?ky, nebo za zají?ky.

3_259_1586530568_img_6083.jpeg
Já s mými oblíbenými zombíky

S partnerem jsme m?li domluvenou strategii, že na za?átku ho zneužívat nebudu, ale má mi být k dispozici ve druhé polovin? závodu a na konci, kdy se bude rozhodovat; má n?kde sehnat meloun a pr?b?žn? se v?novat psovi. Další p?ípadné úpravy jeho povinností m?ly vyplynout operativn? z aktuální situace b?hem závodu. Po ujetí 50ti km si dávám první delší pauzu, vlastní meloun ješt? nemáme, tak si kupuji p?edražený kousek melounu v bufetu, ale to je mi jedno, je úžasný. Dostávám informaci, že jsem druhá. Nabuzená pokra?uji v jízd?. Další pauza za 30 km. P?estože je ve?er, je šílené horko. Nestíhám neustále pít, ale po?ád jedu. Už vím, kdo jsou soupe?ky, na koho si dávat pozor a p?i další pauze se dozvídám, že jsem pr?b?žn? první. Euforie a endorfiny jsou nedocen?né drogy. Nic jiného nepot?ebuji. Slunce zapadá horko je po?ád, ale už je líp. V 21:00 si dávám ve?e?i - meloun, špagety bolognese, citronové pivo a pak ješt? espreso. Už m? bolí nohy, ale to nic není. Jedu dál. Když kone?n? zapadlo slunce, teplota je ideální, na p?ilbu nasazuji povinnou ?elovku a s rojem dalších sv?tlušek vyrážím do dalšího okruhu. Organizáto?i velmi opatrn? jezdí po trati autem a rozmis?ují na kraje dráhy rozsvícené ?elovky, až to tu vypadá jako na letišti. Te? už znám trasu nazpam??, vím kde to bude mén? drkotat, po které stran? jet. Ovšem tvrdost mých kole?ek není na tento povrch vhodná. Je ?as na vým?nu bruslí. Na druhých mám kole?ka do mokra, nemají sice uvedenou hodnotu tvrdosti, ale jsou m?kká a pohodlná. Vym?n?na stála za to, nohy jsou jak v bavlnce. Brusle nejsou tak rychlé, ale te? už jde o to vydržet a udržet. V noci fouká p?íznivý vítr do zad práv? ve stoupacích úsecích. Je to fi?ák. Hodinky ukazují 170 km, jenomže blíží se 3 hodiny ráno a na m? p?ichází první krize. Bojuji s myšlenkami na sprchu a spacák. Mé ?istotné a lenivé já vyhrává myšlenkový souboj a já odjíždím do umývárny. P?ítel p?eparkoval auto tak, abychom vid?li na depo mé hlavní soupe?ky. Taky si d?lá pauzu. Usínám na dv? hodiny. Jsem úpln? k.o. Když vidíme my ji, platí to i naopak takže, když si po probuzení v ranním chladu nazouvám brusle, v depu soupe?ky to taky ožívá. Krom bruslí nasazuje i svižné tempo a chce mi ujet. Je rychlejší, ale nemá vydrž. Slunce už je zase vysoko a nemilosrdn? pálí. V našem depu probíhají masáže, p?ipravují se r?zné pokrmy, je tam už neskute?ný nepo?ádek a za?íná být nesnesitelný zápach, n?kdo si zul brusle. Supporti za?ínají být aktivní fyzickou i psychickou podporou závodník?. Stojí u dráhy a podávají závodník?m nápoje i sva?inky, samoz?ejm? je povzbuzují a pok?ikují na n?. Dávám se do ?e?i s mými spolubydlícími z depa. Dcera jednoho z nich neustále vychystává sva?inky, krájí ovoce, podává pití?ka a mrazí vodu v lahvích, kterou si její otec Yannik cpe pod dres na r?zných místech t?la, aby se na okruhu neusmažil. Sle?na nabízí pochutiny i mn? (nejsem soupe? Yannika, jsme v jiné kategorii logicky). Já se ale jezdím polívat vodou z hadice tém?? po každém kole a jím jen svoje zásoby. M?j support je také p?íkladný.

3_259_1586530567_img_5972.jpeg
Ve znakové ?e?i: V dalším kole chci napít

Na okruhu si každý st?žuje na drsný povrch trati a na horko. Co chvilka koukám na hodinky, kdy už to skon?í a st?ídav? na výsledky, ze kterých je jasné, že se moje soupe?ka nehodlá tak snadno vzdát. Da?í se ji snížit m?j náskok, tak musím stále makat.

Na trase se v tuto dobu za?ínají objevovat tzv. zombíci. Mají nep?ítomný pohled, po tvá?i jim te?e pot, vypadají, že je n?co bolí, neusmívají se, zkracuje se jim odraz, ale neustále jedou, pomalu. D?lá mi dob?e takové p?edjížd?t, ale nezapomínám je povzbudivým slovem motivovat, p?ípadn? je chvíli nechat za sebou v záv?su, pokud se udrží. Jenomže zombie fáze p?ichází i na dámy. Pauzy si d?láme my dv? ženy s nejvyšším po?tem km delší, zatímco jízdy zkracujeme, ovšem vše za bedlivého vzájemného sledování se. Když jezdím, jezdí taky, snaží se jet rychleji a pauzy mít kratší. Ovšem všeho do ?asu. Je 15:00. Na ?asomí?e jsou sice hodn?, ale už jen minuty! Mám náskok 50 km! Už nemusím, ale stále jezdím s mými oblíbenými zombíky, oni totiž bojují o 2. a 3. místo. Mají ujeto asi o 60 km víc než já a první sólo muž má náskok více jak 100 km. Proto jim stíhám v mém pohodovém tempu. V 15:54 vyrážím na poslední kole?ko, asi n?jaká cílová euforie nebo co, protože pr?m?rná rychlost mého posledního kola po 278 km byla 33 km/hod.
V cíli už jsou fandící diváci, mávají vlajkami, k?i?í, d?lají mexické vlny, hraje hudba. Máme se vrátit a projet všichni závodníci ješt? cílem, aby si nás mohli spole?n? vyfotit a nato?it, taková spanilá jízda cílovou rovinkou. Je konec, jsem unavená, p?eh?átá, ale spokojená. Všichni se usmívají, je tu perfektní atmosféra.

3_259_1586530570_img_6170.jpeg
záv?re?né foto, vít?zové

Odnáším si skv?lý pocit, ujela jsem 282 km na tomto šíleném povrchu, na okruhu kde se normáln? prohán?jí motorky, seznámila se s dalšími blázny, byla pozvána do Le Mans a te? bezprost?edn? po závod? uvažuji, že bych sem jela znovu. Líbila se mi bezchybná organizace (což jsem ve Špan?lsku ne?ekala), p?átelská rodinná atmosféra i srde?nost závodník?. 
P?i vyhlášení vít?z? jsem mimo jiné dostala památe?ní dres na tento závod. To je pro m? úpln? nejvíc, odnést si ze závodu kvalitní dres v padnoucí velikosti s názvem závodu a umíst?ním. Své jméno tam nemám, ale to bych asi už cht?la moc :) 

Jako další památku na závod si odnáším jen od?ený kotník, nic hrozného. Lou?íme se a jedeme na plហzasloužené relaxovat do slané vody s mými nej par?áky (p?ítel a pes).

3_259_1586530570_img_6170.jpeg

záv?re?né foto, vít?zové

3_259_1586530568_img_6092.jpeg

Pohoda po závod?

3_259_1586530568_img_6083.jpeg

Já s mými oblíbenými zombíky

3_259_1586530567_img_5972.jpeg

Ve znakové ?e?i: V dalším kole chci napít

3_259_1586530563_img_5190.jpeg

Ve?e?e

3_259_1586530562_img_5188.jpeg

Nekone?n? dlouhá drkotavá dráha

 
Hodnotilo 1 uĹživatelĹŻ

Speed inline závody Počet přečtenĂ­: 2904

JmĂŠno:

E-mail:

Komentář:


Antispam: 6 krĂĄt deset =

Blogy uĹživatel?


AktivnĂ­ blogy uĹživatelĹŻ:
Mat?j LukášB RadushAdmin

Nej?ten?jĹĄĂ­ ?lĂĄnky

VyhledĂĄvĂĄnĂ­

TitulnĂ­ fotografie
Vstoupit do galerie

Nep?ehlĂŠdn?te!

Databáze inline stezek Nevíte kam vyrazit na brusle? Navštivte naši databázi inline stezek

Nejnov?jĹĄĂ­ trasy

Dalejský park(0.53 km) / Praha, hl.m?sto
Aquasv?t - Vodárenská v?ž Otvice(2.01 km) / Chomutov
Klí?ov - Lesopark Let?any(2.73 km) / Praha, hl.m?sto
Nová Pec - Horní Planá(8.77 km) / Prachatice
Valtická(1.55 km) / B?eclav

Inline Forum

Aktualizace zakreslení tras v map? >>> Zdravím. Aktualizaci provád?jí p?ímo uživatelé, takže aktualizaci m?žete provést i Vy. Sta?í kliknout na detail tr ...
07.10.2020 12:13
Aktualizace zakreslení tras v map? >>> Kdo aktualizuje trasy v map?? Na jih a JV od Prahy to není v?bec aktuální... mohu to p?idat n?jak do mapy ...
06.10.2020 20:17
Inline v Polsku? >>>

D?kuji za info,

to n?kdy vyzkouším.

...
30.11.2019 08:12

PoslednĂ­ komentĂĄ?e

Otvice - Vrskma? - Strup?ice Rozhledna Maják >>> Stezku bych doporu?oval projet na dv? ?ásti. Otvice - rozcestí a Vrskma? - Strup?ice.Nedo ...
14.10.2020
Nové Záluží - rekrea?ní plocha >>> Skv?lá trasa, je zde více možností kudy jet, n?kdy jsou i dv? stezky vedle sebe.Pozor na p? ...
14.10.2020
Pod Vitkovem >>> Výborná stezka, terén slušný až na ten v tunelu, bu?te opatrní hlavn? p?i sjezdu. Doporu?u ...
14.10.2020
Horní Po?áply - M?lník >>> Aktuáln? se buduje další ?ást stezky - pokra?ování z Horních Po?ápl? dál, nyní se dá dojet až k mostu v ...
08.10.2020
Postoloprty - Triangle >>> ??????? ??????? ????? ?????? ???????????? ????????? ??? ??????? ??????? Zelg ...
05.10.2020

Bazar

spole?nost na brusle - MB, PH, Nymburk (OSTATNÍ: Ostatní) ahoj, \\r\\n omlouvám se, nepat?í to sem do kategorie, ale také bych rád nalezl spole?nost na brusle - jse ... Detail inzerĂĄtu
rám 3x125 mm Rollerblade (PRODÁM: Kole?ka a další sou?ásti) Prodám úpln? nový set rám + kole?ka 3x125mm z brusle Rollerblade MAXXUM EDGE 125 3WD. Použil jsem jen bo ... Detail inzerĂĄtu
Hledám partáky (OSTATNÍ: Ostatní) Ahojky, hledám partáky na bruslení v okolí Valašského Mezi?í?í. Nevadí mi jet na pohodu a pokecat, ale klidn? si d ... Detail inzerĂĄtu
Kole?ka 6 x Powerslide Megacruiser 125 mm, A86 (PRODÁM: Kole?ka a další sou?ásti) Prodám použitá kole?ka (bez ložisek), dv? jsou ojetá více než ostatní. P?vodní cena cca 200 K? za kus. ... Detail inzerĂĄtu
PlnĂŠ zobrazenĂ­ I MobilnĂ­ verze

(c) nabruslich.cz 2020

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.O cookies Rozumím